เรื่อง: ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2563

 
     
   

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2020 17:02:24
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School