เรื่อง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Apr/2020 12:47:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School