เรื่อง: ประกาศรับนักเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม-เรื่องปฏิทินการดำเนินการ)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

หมายเหตุ : หากมีเหตุการณ์ที่โรงเรียนจำเป็นต้องดำเนินการตามการสั่งการของรัฐบาล/หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง
อาจจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นด้วยเหตุสุดวิสัยตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ติดตามข่าวสารและประกาศของทางโรงเรียนในลำดับต่อไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Apr/2020 15:51:44
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School