เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/May/2020 16:38:22
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School