เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/May/2020 16:38:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School