เรื่อง: การใช้งาน Email ของนักเรียน

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยดำเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ Covid-19
โดยใช้ G Suite ในการนี้ให้นักเรียนตรวจสอบอีเมลของนักเรียน
ซึ่งจะเป็นเลขประจำตัวนักเรียน โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามแผนภาพข้างล่าง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/May/2020 14:43:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School