เรื่อง: รายชื่อผู้สมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

รายชื่อผู้สมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามระดับชั้นที่นักเรียนสมัคร

ม.1 ชื่อ-สกุล, ในเขตพื้นที่บริการ, นอกพื้นที่บริการ, ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

ม.4 ชื่อ-สกุล, แผนการเรียนที่สมัคร, ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

หากมีข้อมูลผิดพลาด ให้รีบดำเนินการติดต่อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยด่วน

** สำหรับการปริ้นใบเข้าห้องสอบ จะเปิดให้ปริ้นในภายหลัง **

ชั้น ม.1 ชั้น ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/May/2020 11:37:28
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School