เรื่อง: ตารางเรียน online โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ตารางเรียน online โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้

ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เริ่มเรียนวันที่ 16-30 มิถุนายน 2563
ม. 1
ม. 4          
           
ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 เริ่มเรียนวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563
ม. 2          
ม. 3          
ม. 5          
ม. 6          

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/May/2020 13:13:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School