เรื่อง: คู่มือการใช้งาน Google Classroom และ Google Meet

คู่มือการใช้งาน Google Classroom และ Google Meet
(G Suite) สำหรับนักเรียน

คู่มือ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/May/2020 12:15:39
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School