เรื่อง: ประกาศผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา IS

ประกาศผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา IS (Independent Study)
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยสู่คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผลการแข่งขัน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2016 18:11:10
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School