เรื่อง: ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสภาพจาก บัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครังที่ 2 (EP)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสภาพจาก บัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครังที่ 2
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/May/2020 15:01:09
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School