เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ยืนยันสิทธิ์ พร้อมผู้ปกครอง ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น.
ณ ห้องชงโค ชั้น 1 อาคาร 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายชื่อชั้น ม.1 รายชื่อชั้น ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jun/2020 21:12:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School