เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ทั่วไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jun/2020 16:38:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School