เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

นักเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jun/2020 16:40:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School