เรื่อง: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตร Mini English Program (MEP) ระดับชั้นม.1 และ ม.4

ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2016 11:31:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School