เรื่อง: การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ประจำปี 2565

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กหญิงจันทรรัตน์ เกิดสุข ม.2/13
นายกฤตภาส สัตยาชัย ม.4/5
น.ส.รฐพร งานภิญโญ ม.4/6
นายสราวุธ ลือนคร ม.5/4
นางสาวธนัตถ์ฐา เครือบุตร ม.4/6
เด็กหญิงอารยา ศิริเจริญไชย ม.2/9

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนะดับภาคใต้ การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ประจำปี 2565
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอชมรมระดับประเทศ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2022 11:30:51
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School