เรื่อง: ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกรับการศึกษาไทยตามแผนบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ได้จัดทำวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ระหว่างการล็อคดาวน์

Stay safe and healthy while back at school
การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน


Top Tips on how to deal with and reduce anxiety during the codvid-19 Pandemic
สุดยอดเคล็ดลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Learning in the Lockdown
การเรียนรู้ระหว่างการล็อคดาวน์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Aug/2020 18:51:52
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School