เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอส

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564 - 2565)
ศูนย์สอบ เขตภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Aug/2020 17:11:28
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School