เรื่อง: การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

วันที่ 8 กันยายน 2563 การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวมินทกานต์ ถนอมไถ
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Sep/2020 17:33:17
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School