เรื่อง: รางวัล Best Practices วิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

คุณครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Practices วิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่
ครูสุกัญญา สมุทร คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูมลฤดี แพทย์ปฐม คุณครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูสวรรยา อนันต์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูเทิดธรรม ศรีสว่าง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Sep/2020 13:43:34
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School