เรื่อง: การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
การแต่งกาย : ชั้นปีที่ 2,3 แต่งเครื่องแบบฝึกปกติ (เปลี่ยนหมายเลขชั้นปีเรียบร้อย)
ชั้นปีที่ 1 : ชุดพละในสัปดาห์ (หรือทางทหารจะมีการเปลี่ยนแปลง)
สถานที่ฝึก ปลายแหลมสะพานหินฝั่ง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC
ถึงสถานที่ฝึกเวลา 12.30 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
การขาดเรียน สามารถขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ต้องแนบใบลาทุกครั้ง

ใบลา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Nov/2020 12:13:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School