เรื่อง: การรับนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ฉบับแก้ไข)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2016 11:04:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School