เรื่อง: แจ้งเรื่องกำหนดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

แจ้งเรื่องกำหนดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นักเรียนออกจากห้องเรียนเวลา 11.40 น. เพื่อทำภารกิจส่วนตัว (ครูผู้สอนปล่อยก่อนเวลา)
2. อนุญาตให้นักเรียนออกจากโรงเรียนตั้งแต่เวลา 11.50 น.
และต้องแต่งกายด้วยชุดฝึกเท่านั้นจึงจะสามารถออกจากโรงเรียนได้
3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมหมวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หมวกไบเล่ย์ของ นศท.
4. การฝึกในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ หรือวันนขัตฤกษ์) ทางครูฝึกจะแจ้งให้นักเรียน
ทราบตามสถานการณ์
5. การลา ต้องมีใบลาทุกครั้งพร้อมแนบหลักฐานการลา

ใบลา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Nov/2020 18:05:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School