เรื่อง: การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test) ประจำปีการศึกษา 2564

ตามนโยบายเตรียมความพร้อมของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จึงจัดให้มีการทดสอบความรู้ 5 รายวิชา ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย
และวิชาสังคมศึกษาฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Nov/2020 10:02:51
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School