เรื่อง: การแข่งขันกิจกรรม เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาวิชานาฏศิลป์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูกรกช เพชรศิริ, ครูนวพร หล่อประเสริฐชัย และครูภานุสรณ์ สงวนสิน--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Dec/2020 10:27:09
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School