เรื่อง: การแข่งขัน Southern EP/MEP Open House 2020

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในการแข่งขัน Southern EP/MEP Open House 2020
ประเภทการแข่งขัน Singing Contest

1. นางสาวปภาพร งามสถิล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2. เด็กหญิงวริศา ศิริปาณี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Dec/2020 11:27:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School