เรื่อง: การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับ นายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19
The Nineteenth Thailand Physics Olympiad (TPhO19)
ในนามโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2020 16:41:01
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School