เรื่อง: ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID – 19 ) ในจังหวัดภูเก็ต ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ
เนื่องจากมีผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีผลการทดสอบโควิด-19 เป็นบวก (แล็บภูเก็ต)
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการให้ความร่วมมือ
กับจังหวัดภูเก็ต ทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจึงขอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ตั้งแต่วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
เพื่อโรงเรียนจะได้ท าความสะอาด บริเวณโรงเรียน โรงอาหาร อาคาร และห้องเรียน

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2020 17:55:21
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School