เรื่อง: แจ้งเลื่อนการขึ้นทะเบียนนำปลดฯ


⛔ แจ้งเลื่อนการขึ้นทะเบียนนำปลดฯ ⛔
เนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จึงขออนุญาตแจ้งเลื่อนการดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด นศท.ชั้นปีที่ 3 (ชาย)
ของศูนย์ฝึกจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 26 - 28 ธ.ค.63 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ออกไปก่อน
โดยไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการแพร่กระจายของเชื้อ
โดยให้ ผกท.ของแต่ละสถานศึกษา รวบรวมเอกสารประกอบการดำเนินการของ
นศท. ในสถานศึกษาไว้เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องและครบถ้วน

ในส่วนการดำเนินการขึ้นทะเบียนกอง ประจำการและนำปลดฯ ศฝ.นศท.มทบ.41 จะแจ้งให้ทราบต่อไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Dec/2020 09:25:43
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School