เรื่อง: การเปิดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียน

และขอความร่วมมือบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจที่ทางโรงเรียนจัดทำภายในวันนี้


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2021 11:25:16
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School