เรื่อง: แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jan/2021 21:36:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School