เรื่อง: แจ้งเลื่อนกำหนดดำเนินการนำปลดฯ

 ตามที่ ศฝ.ฯ ได้กำหนดวันดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการ
ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนศท. ชั้นปีที่ 3 ศูนย์ฝึก จ.ภูเก็ต
ในวันที่ 8 - 11 ม.ค.64 เพื่อปฎิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต
- ศฝ.นศท.มทบ.41 จึงขอเลื่อนกำหนดการดำเนินการ ในวันที่ 8 - 11 ม.ค. 64 ออกไปก่อน
- สำหรับการดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนำปลดฯ
ของ ศูนย์ฝึก จ.ภูเก็ต ศฝ.ฯ จะแจ้งการดำเนินการและการปฎิบัติให้ทราบต่อไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jan/2021 21:30:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School