เรื่อง: นักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
มารับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ ได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 ในวันเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2021 13:32:28
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School