เรื่อง: โครงการการส่งเสริมการออมกับกองทุนแห่งชาติ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดี นายธนาคาร วงศ์ไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรในโครงการประกวดเรียงความ
ภายใต้โครงการการส่งเสริมการออมกับกองทุนแห่งชาติ กลุ่มนักเรียน
ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jan/2021 15:13:09
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School