เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายละเอียดที่แนบมา

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jan/2021 18:29:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School