เรื่อง: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัครด้วยตนเอง
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Feb/2021 18:34:07
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School