เรื่อง: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.๓ เข้าศึกษาต่อ ม.๔ (ประเภทโควตา)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ห้องเรียนโครงการพิเศษ
(SMTE,EP,EP-Science Maths และ ICE)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔

รายละเอียดพร้อมรายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2021 16:56:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School