เรื่อง: ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง (ครั้งที่ ๑)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง 
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประเภทโควตา
ห้องเรียนโครงการพิเศษ (SMTE,EP,EP-Science Maths และ ICE)
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๑)

รายละเอียดพร้อมรายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2021 15:19:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School