เรื่อง: กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูผู้ออมดีเด่น ปีการศึกษา 2563
ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2021 09:51:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School