เรื่อง: สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายปิยะพงษ์ ปรีชา ม.4/3
นายภัทรณรงค์ ส่งแสง ม.5/4

ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มพื้นที่พิเศษ พื้นที่กองทัพภาคที่ 4
--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2021 09:52:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School