เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี งานห้องเรียนขงจื่อฯ

泰国普吉中学孔子课堂2020年度理事会在线会议
Confucius Classroom at Phuket Wittayalai School 2020
Council Meetings Online

คณะผู้บริหาร และผู้แทนทั้งสองฝ่ายร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี
เพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานห้องเรียนขงจื่อฯ
กำหนดการประชุมวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยรูปแบบออนไลน์

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2021 10:20:52
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School