เรื่อง: เลือกวิชาเพิ่มเติม (AES) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Additonal Electives System (AES)
ระบบเลือกวิชาเiพิ่มเติม

Username ใช้ เลขประจำตัวนักเรียน
Password ใช้เลขบัตรประชาชน

เข้าระบบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Mar/2021 12:58:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School