เรื่อง: ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก 

ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและราคากลาง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2021 17:31:43
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School