เรื่อง: เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

EP
ICE

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2021 11:28:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School