เรื่อง: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.๓ เข้าศึกษาต่อ ม.๔ โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป
(ประเภทผลการเรียน)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔

ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
วันที่ 26 เมษายน 2564 ยืนยันสิทธิ์ (ผ่านระบบออนไลน์) เวลา 13.00 น.
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มอบตัว (โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
**หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าเรียน
และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังได้**
รายละเอียดพร้อมรายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Apr/2021 10:14:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School