เรื่อง: ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
แก้ไขข้อูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
ตามประกาศหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๓๙๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2021 13:41:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School