เรื่อง: งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวพรนภัส ไตรระเบียบ ม. 6/9
นางสาวศุจิกา ผิวนวล ม.6/8
นางสาวสุชาวลี คำเลิศ ม.6/3
นางสาวณัฐ์ฐวรญา วรญาณอรห์ ม.6/3
นางสาววริฏฐา พฤกษารักษ์ ม.6/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) และเป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับประเทศ
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 17
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/May/2021 10:16:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School