เรื่อง: ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ห้องทั่วไป ม.1, 4

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ห้องทั่วไป ม.1, 4
และขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่าน KRUNGTHAI Next

 ** ช่องเลขประจำตัวนักเรียนให้ใส่เลขบัตรประชาชนแทน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/May/2021 09:55:50
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School