เรื่อง: การจัดการเรียนสอนชดเชย

การจัดการเรียนสอนชดเชย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ม.1/7-1/15 และ ม.4/7-4/14) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jun/2021 12:32:05
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School