เรื่อง: แจ้งปิดการเรียนการสอน ตามมาตรการควบคุม

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน ตามมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
โดยมีรายละเอียดดังนี้


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2021 19:39:06
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School