เรื่อง: ตัวแทนประเทศไทย ในรายการ Yamaha International

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายใต้หล้า ทองชะนะ ม.2/2
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในรายการ Yamaha International Highlight Concert Selection
Organized by Yamaha Corporation Japan Tailah Thongchana - PMC (Electric Bass) Category

คุณครูผู้ดูแล : ครูสานนท์ เพ็งแก้ว


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Jul/2021 12:19:05
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School